Porada on-line
Logo
Usługi kancelarii

Pomagam podmiotom gospodarczym rozwiązywać wszelkie problemy, jakie stawiają przed nimi inni, czasem nieuczciwi przedsiębiorcy, oraz prawodawca, tworzący zawiłe i niezrozumiałe przepisy:
- zastępuję stronę w negocjacjach
- reprezentuję przedsiębiorcę we wszystkich sporach związanych z działalnością gospodarczą
- przygotowuję projekty umów
- opiniuję przygotowane umowy
- pomagam w windykacji należności
- zastępuję strony w postępowaniu rejestrowym: zakładaniu, likwidacji firmy, oraz zmianach wpisów w rejestrach.
- zastępuję przedsiębiorcę w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym w razie wadliwego wyroku niższej instancji.
- reprezentuję przedsiębiorców w postępowaniu podatkowym
- w razie przedłużającego się procesu przygotuję skargę na przewlekłość

Oraz we wszelkich innych sprawach.

Pomagam wszelkim podmiotom załatwić i przyspieszyć sprawy w postępowaniu przed organami państwa, reprezentując wnioskodawcę, a także stronę w sporze z organem. Pomagam również organom w tworzeniu i stosowania prawa.
- przygotowuję wnioski
- zaskarżam, w imieniu strony uchwały, regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego
- przygotowuję opinie prawne
- zastępuję stronę podczas całego procesu,
- przygotowuję odwołanie, a w razie potrzeby skargę do sądu, jeżeli wydana decyzja jest wadliwa, lub nie uwzględnia interesu strony
- w razie przedłużającego się postępowania przygotuję skargę na przewlekłość
A organom (państwa, instytucji, stowarzyszeń itp.) pomagam w przygotowaniu i opiniuję wszelkie tworzone przez nie akty: uchwały, regulaminy, statuty.

Pomagam przedsiębiorcy odnaleźć się w gąszczu przepisów podatkowych. Reprezentuję podmioty gospodarcze, ale także osoby fizyczne przed urzędami skarbowymi, kontroli podatkowej i innymi organami związanymi z wymierzaniem i poborem podatku. Doradzam również jak zoptymalizować podatkowo przedsiębiorstwo, aby zapłacić najniższe podatki. Stale współpracuję z należącą do Krajowej Izby Doradców Podatkowych, znaną w naszym mieście, Doradcą Podatkowym mgr. Zofią Bylica.
Świadczone usługi:
- reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu podatkowym,
- przygotowanie odwołań i skarg
- przygotowanie odpowiedzi na wezwanie urzędu.
- przygotowanie skargi na przewlekłość postpowania,
- zaskarżenie wadliwych, lub nieuwzględniających interesów strony orzeczeń.
- optymalizacja podatkowa (doradzam jak, w zgodzie z przepisami, płacić najniższe podatki)
- porady prawne, wyjaśnienie skomplikowanych przepisów.

Reprezentuję strony we wszelkich stosunkach z innymi podmiotami od ich nawiązania (negocjacje, projekt umowy, lub opiniuję zaproponowaną umowę) aż do ich zakończenia (rozwiązanie umowy, spór sądowy). Pomagam we wszelkich stosunkach: od rodzinnych, do konsumenckich.
- reprezentuję stronę podczas negocjacji,
- przygotowuję i opiniuję umowy,
- przygotowuję aneksy i zmiany umów,
- przygotowuję wypowiedzenia, ugody, i inne akty zakończenia współpracy
- reprezentuję stronę w celu ugodowego zakończenia stosunków
- reprezentuję strony w procesach przed sądami i trybunałami
- sprawy rodzinne i spadkowe
- odszkodowania
- zakaz immisji
- spory sąsiedzkie
- spory cywilne

Pomagam zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w uregulowaniu stosunków w taki sposób, aby uniknąć nieporozumień. Jeżeli jednak dojdzie do sporu, reprezentuję w nim stronę która się do mnie zgłosi tak, aby w pełni skorzystała z przysługujących jej praw i odniosła jak największe korzyści.
- przygotowuję i opiniuję umowy o pracę,
- reprezentuję strony w sporach,
- doradzam w sprawach rozwiązania umowy,
- przygotowuję regulaminy, układy,
- sporządzam wszelkie pisma regulujące stosunki między pracodawcą a pracownikiem,

Uzyskanie korzystnego wyroku, to połowa sukcesu. Druga połowa, to jego wyegzekwowanie. Egzekucja w mniejszym stopniu zależy od prawnika. Często jednak ściągnięcie wierzytelności, czy zajęcie rzeczy zależy od poprawnego i szybkiego przygotowania wniosku do komornika. Czasami lepiej powierzyć przygotowanie wniosku fachowemu pełnomocnikowi.
- przygotowuję wnioski do komornika,
- kontroluję czynności komornika,
- przygotowuję skargę na bezczynność.